Människokroppen 8Mi


På de här sidorna kommer elever ur klass 8Mi att redovisa sina arebeten om människokroppen.

Tillvägagångssätt

Jobba i grupper om 3-4 elever och fördjupa er inom ett organ eller organsystem.

Er uppgift:
 1. Beskriv hur ert organ eller organsystem fungerar.
 2. Beskriv några sjukdomar och problem som kan drabba ert organ.
 3. Skriv om en vetenskapsman som forskat om ert organ. När och var verkade vetenskapsmannen? Vilka konsekvenser tror ni dennes forskning har haft för mänskligheten?
 4. Leta uppen artikel som handlar om ert organ. Reflektera skriftligt tillsammans kring artikeln.
 5. På vilket sätt tror ni att vår kunskap om ert organ kommer att förändras framöver?

Arbetet ska vara klart den 12/5.

Förutom grupparbetena kommer ni att ha laborationer varje vecka som vanligt.

Mål och betygskriterier

Efter att ni läst detta avsnitt ska ni:
 • känna till hur celler är uppbyggda och hur de fungerar
 • känna till den egna kroppens organ och organsystem, samt hur de arbetar tillsammans
 • genomföra laborativa undersökningar med kroppen som utgångspunkt.
 • beskriva med egna ord hur biologisk kunskap har bidragit till förbättringen av våra levnadsvillkor.
 • resonera om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.resonera om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.

Förutom att ha uppfyllt målen ska ni för att få VG även:
 • Eleven använder begrepp, modeller och teorier från NOn i när de beskriver och förklarar förlopp och företeelser i människokroppen.
 • Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt undersöka
 • Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
 • Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har utvecklats och hur den formats av och format människors världsbilder.
 • Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den information som media tillhandahåller.
 • Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera ställningstaganden gällande hälsa.
 • Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att lösa vardagliga och samhällerliga problem.
Förutom att uppfyllt VG-kriterierna ska ni för MVG även:
 • Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att skapa nya frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden.
 • Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en undersökning i relation till hypotesen och undersökningens uppläggning.
 • Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning.
 • Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av och format människors världsbilder.
 • Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten till exempel i den information som media tillhandahåller.
 • Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation rörande hälsa identifierar de intressen och värderingar som ligger bakom dessa ställningstaganden.
 • Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när det gäller att lösa vardagliga och samhällerliga problem.